فایل word جنگ هاي آب و هوايي ايجادچالش هاي حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جنگ هاي آب و هوايي ايجادچالش هاي حقوق :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با توجه به رشد سریع تکنولوژی در دنیا فعلی و اینکه هر دانش یاتکنولوژی سبب ایجاد تهدید ها یا فرصت هائی خواهد شد ، در عینحال که بهتر است از فرصت های آن بهره گرفت و تهدید های آن راکنار گذاشت ، می توان با تعیین حدود استفاده از این تکنولوژی هایمختلف به نسل های آینده خدمت کرده یا حداقل سبب تضییعحقوق آن ها نشویم . مقاله پیش رو پس از تشریح و تبیین تکنیکهای تغییر محیط زیست طبیعی به تأثیراتی که بر حقوق افراد وجامع بین الملی خواهد داشت می پردازد ، ولیکن به لحاظ عملی وتجربی پذیرفتن این تکنیک ها با چالش های زیادی روبرو بوده کهالنهایه موجب تحلیل کارائی امور مذکور می گردد . به هر حالاستفاده از این تکنیک ها در راستای تغییر محیط زیست طبیعی بهعنوان یک ابزار جنگی درحال بکارگیری می باشد ، که یقینادرجه بکارگیری این تکنولوژی در آینده ای نه چندان دور چند برابرخواهد شد. ازجمله این تکنولوژی ها می توان به سامانه ها ی گرمکننده یونسفری (آیسکت- هارپ سوراء و ترامسو) اشاره کرد که با توجه به اینکه مهندسی یونسفر بر هیچ کسی پوشیده نمی باشدوجود این سامانه ها را باید خطری جدی در محیط زیست تلقی کرد.

لینک کمکی